Vikter

Varför ska du:
Kalibrera dina vågar ?
Anlita ett ackrediterat laboratorium för kalibreringen?
Erhålla en mätosäkerhet på kalibreringen?
Kalibrera enligt en dokumenterad metod?
Erhålla ett kalibreringsbevis?

Kalibrering:

Enda sättet att kalibrera vågar är att använda viktnormaler som är spårbart kalibrerade. Med spårbart menas att det finns en dokumenterad och obruten kedja av kalibreringar till den internationella viktnormalen i Paris.

Vid kalibreringen dokumenteras vad vågen visar när en känd massa placeras på vågen. Detta ska ske i lämpliga steg och med en dokumenterad och väldefinierad metod.

Regelbunden kalibrering

Utan regelbunden kalibrering med spårbara viktnormaler gissar du resultatet. Alla vågar driver i resultat efter en tids användning. Det kan orsakas av yttre faktorer eller normalt slitage och åldrande. Om du då litar på vågens visning kan det orsaka höga kostnader för er i form av svinn, felaktiga produkter eller missnöjda kunder.

Tank/Behållarvågar

Vid användandet av stora vågar har det alltid varit svårt att få dem rätt kalibrerade med vikter då det är svårt eller omöjligt att placera på vikter till vågens maxvikt.

Vi har en godkänd metod där endast en mindre del vikter placeras på vågen för att sedan ersättas med en okänd taravikt. Därefter placeras vikter på igen.

Med metoden vi kan utföra det i flera steg och kan räkna ut en mätosäkerhet påkalibreringen. Mätosäkerheten är direkt avhängd av i hur många steg som kalibreringen utförs i. Ju färre steg desto bättre mätosäkerhet.

Mätosäkerhet:

Vid all mätning finns en mätosäkerhet. Den påverkas av mätmiljön, använd utrustning mätmetod, objektets status mm.

En kalibrering utan att redovisa en osäkerhet på presenterat resultat är en helt värdelös kalibrering.

Kalibreringsbevis:

I kalibreringsbeviset som skrivs och översänds till uppdragsgivaren anges förutom resultatet av kalibreringen och mätosäkerheten en mängd data som kan vara nyttiga att känna till vid användandet av utrustningen. Det är bl.a. datum för utförd kalibrering, temperatur, identifiering av mätobjektet, uppgift om störande faktorer.

Om vågen har justerats i samband med kalibreringen noteras resultatet både före och efter justeringen.

Man bör ha rutiner för att säkerställa resultatet mellan ordinarie kalibreringar. Någon kan tappa något på vågen så att resultatet ändrats eller något kan gå sönder i vågen.

Ackreditering:

När du anlitar ett av SWEDAC ackrediterat laboratorium för kalibrering av dina vågar anlitar du ett företag som följer vissa givna normer. De metoder som används är granskade och godkända av SWEDAC och följer kraven i ISO 17025. Därmed blir utrustningen kalibrerad med internationellt spårbart resultat.

SWEDAC gör årlig tillsyn av verksamheten i företaget vilket bland annat innefattar utrustningen, personalens kompetens, kvalitetssystem, metoder och utfärdade kalibreringsbevis.

Det finns vågar i industrin som inte går att kalibrera enligt de metoder som finns inom ackrediteringen. Då kan endast ett belastningsprotokoll utfärdas. Om en sådan metod används anges det tydligt före kalibreringen och även i utfärdat belastningsprotokoll.

Sekretess:

Allt arbete sker under största sekretess. Vågar står ofta i företagens känsligaste produktionslokaler. Därför får inget av resultatet eller produktionslösningar föras vidare på något sätt så det kan komma konkurrenter till fördel.